POLITICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Primer i únic hotel a Espanya de 5*GL amb els sistemes de gestió certificats ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i EMAS

Certificació ISO-9001:2015+

UNE-EN ISO 9001:2015, «Sistemes de gestió de la qualitat»

La ISO 9001 és una norma reconeguda internacionalment per a la gestió de les empreses, que ens garanteix que estem duent a terme la satisfacció dels requisits dels clients. La gestió d’aquest sistema de qualitat ens aporta el marc que es requereix per supervisar i millorar la producció en el treball.

Pel que fa a la qualitat, és la normativa més establerta i coneguda, que estableix una norma no tan sols per a la gestió de sistemes de qualitat, sinó també per a qualsevol sistema en general.

La ISO 9001 ens ajuda a millorar el funcionament de l’organització i a diferenciar-nos d’aquells competidors que no fan servir el sistema. La certificació també fa més fàcil mesurar el funcionament i gestionar els possibles riscos. Permet que els empleats se sentin més involucrats per mitjà d’una millora en la comunicació interna.

L’auditoria del sistema de gestió de qualitat està focalitzada en el procés operatiu. Això ens anima a millorar la qualitat dels productes i serveis prestats. Les visites d’avaluació continuada poden destacar qualsevol deficiència en les habilitats dels empleats i detectar qualsevol problema en el desenvolupament del treball en equip.

L’estructura «planejar, fer, revisar i actuar» (plan, do, check, act) de la ISO 9001 assegura que les necessitats dels clients continuaran essent considerades i conegudes.

Reglament EMAS+

Distintiu a la Gestió Ambiental Verificada

El Reglament EMAS és una normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix aquelles organitzacions que, com nosaltres, han implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i han adquirit un compromís de millora continuada, verificat per mitjà d’auditories independents.

L’Hotel Majestic compleix amb esta normativa. Per aquest motiu, disposem d'una política mediambiental definida, fem ús d’un sistema de gestió mediambiental i retem compte periòdicament del funcionament d’aquest sistema per mitjà d’una declaració mediambiental verificada per organismes independents.

L’objectiu d’EMAS consisteix a promoure millores continuades del comportament mediambiental de l’hotel mitjançant l’establiment i l’aplicació per la seva banda de sistemes de gestió mediambientals, l’avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del funcionament d’aquests sistemes, la difusió sobre comportament mediambiental, el diàleg obert amb el públic i altres parts interessades i la implicació activa del personal en les organitzacions, com també una formació adequada.

Certificació ISO 14001:2015+

UNE-EN ISO 14001:2015

La ISO 14001 és una norma internacional que expressa com establir un SGA efectiu. La norma està dissenyada per a aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rentabilitat i la reducció dels impactes en el medi ambient.

Constitueix un conjunt de documents de gestió ambiental que, una vegada implantats, afecta a tots els aspectes de la gestió de l'hotel en les seves responsabilitats ambientals i ens ajuda a tractar sistemàticament assumptes ambientals, amb la fi de millorar el nostre comportament ambiental. La ISO 14001 es centra en la organització proveint d'un conjunt d'estàndars basats en procediments i unes pautes des de les que l'hotel construeix i manté un sistema de gestió ambiental.

Aquesta norma millora la comunicació interna i l'equip està més motivat a través de les sugerèncias de millora mediambiental. El procés d' evaluació regular ens assegura que es pot supervisar i millorar el funcionament mediambiental a l' empresa. A més, la implantació de la norma ISO 14001 demostra que la organització compleix amb una sèrie de requisits legals.

En definitiva, la conformitat de productes i serveis a les normes internacionals proporciona la seguretat de la seva qualitat, seguretat i fiabilitat.

Manual de Qualitat i Medi Ambient Majestic Hotel & Spa (Versió en castellà) 
 Declaració Ambiental Majestic Hotel & Spa (Versió en castellà)
L’Hotel Majestic,  amb gairebé 100 anys d’història, disposa d’instal·lacions i equipaments adequats a la categoria d’un hotel funcional, luxós i modern.  El fet de mantenir una posició de lideratge en el sector es deu al nostre nivell de qualitat en les instal·lacions, el qual ha d’anar acompanyat del nostre nivell de servei, que permet aconseguir la satisfacció del client i la conscienciació de la necessitat de que les seves activitats, productes i serveis es duguin a terme amb el adequat respecte pel medi ambient.

Per això hem desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió de Qualitat i de Medi Ambient de conformitat amb les Normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO14001:2015 y Reglament Europeu 1221/2009 EMAS, com a prova de la nostra responsabilitat social corporativa.Per a la consecució dels nostres objectius i metes:

Per a l'assoliment dels nostres objectius i fites:

Tots ens hem d'implicar, aportant i rebent la informació adequada per assegurar i millorar de forma contínua la qualitat en tota la organització i el respecte al medi ambient, aquesta és la millor garantia per als nostres clients.

Treballant en equip, tots els integrants de les diferents àrees i potenciant la comunicació, aconseguim l'augment de la motivació, millora constant de la qualitat dels nostres productes i serveis, així com el compromís de respectar el medi ambient, fent-nos sentir orgullosos de la nostra empresa, però encara més de la nostra professionalitat.

El nostre compromís empresarial

Consisteix en mantenir un clima apropiat perquè tots i cadascun de nosaltres estigui satisfet en el seu paper, repercutint sense discussió, en el benestar propi i en el dels nostres clients, entenen que aquests són diversos en funció de l'edat, inquietuds, discapacitat (sensorials, físiques, intel·lectuals i psíquiques), nivells d'exigència, etc.

Afavorir que tots, en el seu entorn, estiguin capacitats mitjançant la continuïtat del Pla de Formació Interna, de tal forma que, estiguem facultats per proposar i donar solucions en la gestió del treball, fomentant la sensibilització, conscienciació i comunicació ambiental a tots el treballadors i col·laboradors de l'Organització, aconseguint implicació i treball en equip.

Augmentar l'autonomia de cada equip: autoinspecció, autocontrol, polivalència, integració en les diverses causes dels problemes dels grups de treball i capacitar més a les persones disponibles, abans de col·locar personal més qualificat al seu voltant.

Mantenir una conducta de permanent adequació al compliment de la legislació i normativa ambiental i de qualitat vigent que ens és d'aplicació per raons d'activitat i ubicació geogràfica.

Implantar mesures d'actuació, control i prevenció/correcció, per disminuir  l`impacte ambiental, minimitzar el consum de recursos naturals i matèries primeres i gestionar adequadament els aspectes ambientals (impacte visual, generació de residus, emissions atmosfèriques, soroll i aigües residuals)

Establir objectius i metes per garantir la millora continua de la seva gestió ambiental i de qualitat, i realitzar auditories internes i externes del sistema per verificar que aquest funciona correctament, contribuint a la conservació del entorn i  a la consecució de la qualitat total. Mantenir informats als clients, incentivant la seva cooperació, creant un especial vincle per preservar el medi ambient.

La responsabilitat de la consecució de la Política de Qualitat i Medi Ambient és compartida, els seus principis es revisen periòdicament, prestant especial atenció a les persones i comunicant-la a tots els treballadors i clients i romanen a disposició de col·laboradors i altres parts interessades.

"La qualitat la fan les persones i no les empreses, únicament nosaltres podem garantir que el nostre futur sigui brillant".

Barcelona, 2019.

Sr. Malco Par
Director General de Majestic Hotel Group

Preguntes freqüents